Stàŋ a sédә machì a la pәdòssa
imbambulàti a guardà stә fiùmә,
io e te,
sótta n ciélә fitth dә stèllә
chә guàsi čә càsca adòss.

Avéŋ pasàth n’àntra giurnàta,
pàr da èss gìtti pәr marә.
Aspәtàŋ machì,
mànch sapéŋ pәrché čә séŋ nùti,
stràcchi sènza avé fatigàtә.

Te mә discurri
cómә si mә stàssi da lóngh,
e io t’arispónd
cómә si fussi da n’àntra pàrtә,
nt n àntr tèmp.